Anket Formu

PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ DERS DEĞERLENDİRME ANKETİ

pdf için tıklayınız

Aşağıda belirtilen ifadelere ne ölçüde katıldığınızı, sorunun yanında belirtilen seçenekleri işaretleyerek belirtiniz (5: Kesinlikle katılıyorum; 4: Katılıyorum; 3: Kararsızım; 2: Katılmıyorum; 1: Kesinlikle katılmıyorum)

1Ders Değerlendirme Soruları
1.1Dönemin başında derse yönelik açık ve anlaşılır bir basılı/dijital föy dağıtılarak dersin içeriği, programı ve başarı değerlendirme ölçütleri ayrıntılı olarak iletildi.
1.2Ders notlarına ve dersle ilgili malzemelere basılı ya da dijital olarak kolaylıkla erişebildim.
1.3Ders içeriği kapsayıcı, düzenli ve yararlı idi.
1.4Dersin teorik arkaplanı yeterli idi.
1.5Ders yeterli düzeyde öğrenme etkinliği (uygulama, kısa sınav, ödev, okuma vb) içeriyordu.
1.6Ders kapsamında yapılması/tamamlanması gereken kısa sınav, ödev, okuma vb. çalışmalar dersin içeriği ve amacı ile uyumluydu.
1.7Dersliğin yeri, konfor koşulları ve teknik donanımı yeterli idi. 

2Öğretim Elemanı Değerlendirme Soruları
2.1Öğretim elemanının konu hakkındaki bilgisi yeterli düzeydeydi.
2.2Öğretim elemanı konuyu etkin bir biçimde aktardı.
2.3Öğretim elemanı beni derse katılmaya teşvik etti.
2.4Öğretim elemanı sınavları/ödevleri zamanında okuyarak geri-bildirim sağladı.
2.5Öğretim elemanına ders dışı zamanlarda da ofisinde veya eposta yoluyla erişerek yardım alabildim.
2.6Öğretim elemanı ders içeriği ile gerçek yaşam arasındaki ilişkiyi kurabildi.
2.7Öğretim elemanı dönem başında açıkladığı hedeflere, içeriğe ve metotlara uygun hareket etti.

3Ders Çıktılarını Değerlendirme Soruları
3.1Ders genel olarak ele aldığı konuya ilgimi artırdı.
3.2Dersi aldıktan sonra kendimi konu hakkında bilgili hissediyorum.
3.3Ders entellektüel gelişimime katkıda bulundu.
3.4Bir bütün olarak değerlendirdiğimde, arkadaşlarıma bu dersi almalarını önerirdim.

Sizce bu ders Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın mezunlarına kazandırmayı hedeflediği aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasında ne düzeyde katkıda bulunmuştur? (3: Tam; 2: Kısmi; 1: Az)

4Program Ortak Çıktılarını Değerlendirme Soruları
4.1Kuramsal ve uygulamalı proje ve yapım yönetimi bilgilerini kullanabilme; uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
4.2Proje ve yapım yönetimi ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme; ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
4.3Proje ve yapım yönetimi ile ilişkili karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözümleyebilme; bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
4.4Proje ve yapım yönetimi ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
4.5Proje ve yapım yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 4.6Proje ve yapım yönetimi ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dili ileri düzeyde ve proje ve yapım yönetiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Olumlu/olumsuz eleştirileriniz dersin ve programın geliştirilebilmesi için önem taşımaktadır...
.....................................................................................................................